Olongapo SubicBay BatangGapo Newscenter

Tuesday, June 12, 2007

’ISANG PAGSILIP SA KASAYSAYAN NG OLONGAPO’’

Tuwing unang araw ng Hunyo, inaalala ng Olongapo ang pagkaka-hirang nito bilang lungsod. Magandang balikan ang kasaysayan ng Olongapo upang pahalagahan natin kung ano ang mayroon tayo sa kasalukuyan at ano pa ang magagawa natin sa hinaharap.

Hindi naging madali para sa isang lugar ang makuha ang pagkasarinlan nito lalo pa’t naging kanlungan ito ng mga dayuhan sa matagal na panahon. Ito ang naging karanasan ng Olongapo na dumaan sa matagal at masalimuot na proseso para maging malaya, at taguriang isang lungsod.

Ang Subic Bay na parte ng Olongapo ay ginamit na mga Espanyol at mga Amerikano bilang Naval port sa matagal na panahon. Nang makamit ang kalayaan ng Pilipinas noong 1946, ang Olongapo ay nanatili bilang US Naval Base. Sa RP-US Military Bases Agreement noong 1947, binigyang karapatan ang US na manatili ng 99 taon at gawing US Naval Base ang parte ng Olongapo at Subic.

Noong 1959, matapos ang mga negosasyon sa pagitan ng Amerika at Pilipinas, ay ibinalik ang Olongapo sa pamahalaang Pilipino at naging isang munisipalidad ng Zambales.

Noong 1963, si James L. Gordon Sr. ang naging kauna-unahang halal na Mayor ng Olongapo. Sa kanyang matiyagang pagsisikap, noong Hunyo 1, 1966 inaprubahan ang Republic Act 4645, ang batas na nagtalaga sa Olongapo bilang isang lungsod. Kasabay nito ay ang Ramos-Rusk Agreement na nagpaikli ng pananatili ng base nabal ng mga Amerikano.

Makulay ang kasaysayan ng Olongapo at ang lipunan nito. Hinubog ang mga mamamayan ng Olongapo sa karanasan ng kolonisasyon, pakikipaglaban sa kasarinlan, magagaling na lider, pagputok ng bulkan, paglisan ng base nabalng Amerikano at mga trabaho, pagkaka-isa, pagkukusa at pagmamalasakit sa bayan na sa kasalukuyan ay gumagatong sa pag-unlad nito.

0 Comments:

Post a Comment

<< Home


 

This is a joint private blog of volunteers from Subic Bay. It is being maintained primarily to collate articles that may be of importance to decision making related to the future of Subic Bay and as a source of reference material to construct the history of Subic Bay.

The articles herein posted remains the sole property of original authors and publications which has full credits to the articles.

Disclaimer: Readers should conduct their own research and due diligence before using any article herein posted for whatever intended purpose it may be. This private web log will not be liable for any loss or damage caused by a reader's reliance on information obtained from volunteers of this private blog.

www.subicbay.ph, http://olongapo-subic.com, http://sangunian.com, http://olongapo-ph.com, http://oictv.com, http://brgy-ph.com, http://subicbay-news.com, http://batanggapo.com 16 January 2012